انتظار موج! مقدمه ای بر پیامد کوچ دانش آموزان به فضای مجازی

به قلم دکتر جعفر خوشروزاده

 استراتژیست ، آسیب شناس و مدرس کشوری فضای مجازی

این روزها خانه نشینی با هدف حفظ فاصله گذاری اجتماعی و انزوای ناشی از آن را با ارتباطات مجازی وصله پینه کرده ایم . چرا که کرونا در هر کوی برزنی منتظر ماست.

کرونا مدارس  را تعطیل کرده و دانش آموزان را به فضای مجازی رانده است . فرزندان ما امروز مهمانان ناخوانده فضای مجازی هستند که نه با اختیار بلکه بلاجبار به این فضا فرستاده شده و بساط درس و مشق را در آنجا پهن کرده اند. از هیولای کرونا گریخته و به مار خوش خط و خال فضای مجازی سلام گفته اند.

نمی دانم می توان از ضرب المثل “پناه بردن از مار غاشیه به عقرب جرار” در توصیف پناه بردن فرزندان مان به فضای مجازی از ترس  کرونا برای انجام وظیفه دانش آموزی، و جبران انزوای ناشی از فاصله گذاری اجتماعی، استفاده کرد یا نه ؟ هر چند در مار غاشیه بودن کرونا شکی نداریم اما در عقرب جرار بودن فضای مجازی مردد هستیم. چه ما فضای مجازی را عقرب جرار بدانیم یا ندانیم در این واقعیت که فضای مجازی در کنار صدها مزیت بی نظیر،  آسیب هایی هم دارد ، تاثیری نخواهد داشت.

قطعا کرونا هم که برود ، آموزش و پرورش رسمی هم که به مدرسه برگردد، درصد بسیار زیادی از دانش آموزان ما حسب عادت در فضای مجازی باقی خواهند ماند. پس باید منتظر موج جدید آسیب های فضای مجازی در آینده نه چندان دور برای فرزندان دلبندمان باشیم .

سیب فرزندان
برای ثبت نام بر روی سیب کلیک کنید
enemad-logo