فضای مجازی و اصول چهارگانه وب آسیب

دکتر جعفر خوشروزاده

ما در وب آسیب به چهار اصل اساسی معتقد و پایبندیم

اصل اول : معتقدیم فضای مجازی هم آسیب دارد هم سیب!
در وب آسیب، اعتقاد داریم که اینترنت و فضای مجازی هم آسیب دارد و هم سیب! از این رو ما هدف اصلی خود را تبدیل این آسیب ها به سیب سلامت، قرار داده ایم . برای نیل به این هدف در وب آسیب ما ابزاری موثر و کارآمد تر از آموزش نیافته ایم.
اصل دوم : باور داریم آسیب فضای مجازی در دوره پسا کرونا جهش خواهد زد!
فاصله گذاری اجتماعی در دوره کرونا استفاده از فضای مجازی را افزایش داده است .علاوه بر این ارائه آنلاین آموزش های رسمی، دانش آموزان را ناخواسته به فضای مجازی کشانده  و در صورت عدم آموزش، با موج توفنده ای از آسیب های این فضا در آینده مواجه خواهیم بود.
اصل سوم : اعتقاد داریم درباره فضای مجازی بیشتر باید از «درمان» گفت تا “درد”!
معتقدیم که تاکنون درباره آسیب فضای مجازی، بیشتر از «درد» گفته شده تا«درمان» در حالیکه فضای مجازی به عنوان یک ابزار بیش از هر چیز به مهارت آموزی و درمان نیاز دارد. از این رو در سبک آموزشی خود اصل کاربردی بودن محتوای آموزشی را بر گزیده ایم.
اصل چهارم :آسیب فضای مجازی را محدود به سن خاصی نمی دانیم!
ما در وب آسیب بر این اعتقادیم که آسیب فضای مجازی محدود به سن خاصی نیست و همانگونه که فرزندان در معرض آسیب اند زوجین و والدین هم از ناحیه این فضا آسیب پذیرند ، از این رو برای همه، متناسب با نقشی که در خانواده دارند سیب (آموزش) جداگانه تدارک دیده ایم.
سیب زوجین
برای ثبت نام روی عکس سیب کلیک کنید
سیب والدین
برای ثبت نام روی عکس سیب کلیک کنید
enemad-logo